Statut

Statut
Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej
EKORAMA-LEGNICA

Art.1. Postanowienia ogólne.
1. Stowarzyszenie turystyki rowerowej nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA-LEGNICA zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Legnica.
5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej członków zwyczajnych i członków wspierających. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.
6. Stowarzyszenie używa nazwy, pieczęci, flagi, barw, logo i odznaki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Władz Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. W związku z tym Stowarzyszenie może:
a) łączyć się w związki stowarzyszeń;
b) zrzeszać osoby prawne;
c) zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej działalności;
d) przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz otrzymywać dotacje, a także korzystać z ofiarności publicznej.
Art.2. Cele i środki działania.
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) propagowanie zdrowego stylu życia oraz rekreacji przez turystykę rowerową, krajoznawstwo i inne formy aktywności;
b) popularyzacja turystyki rowerowej i innych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
c) popularyzacja i promocja turystyki rodzinnej;
d) organizowanie wycieczek rowerowych i innych imprez;
e) organizowanie wypoczynku letniego w formie rajdów i obozów na terenie Polski i poza granicami kraju;
f) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz świadomości proekologicznej społeczeństwa;
g) działalność w sferze przeciwdziałania patologiom społecznym;
h) nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi jednostkami;
i) wspieranie integracji osób niepełnosprawnych;
j) promocja Legnicy i walorów turystycznych naszego regionu;
k) działanie na rzecz rozwoju regionu legnickiego zakresie turystyki, sportu i kultury;
l) współpraca z organizacjami samorządowymi;
m) współpraca z miastami partnerskimi Legnicy.

2. Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:
a) organizowanie rowerowych imprez turystycznych i krajoznawczych, opartych na sprawdzonych i nowatorskich formach działalności;
b) rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem;
c) dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności turystycznej;
d) utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się turystyką;
e) organizowanie wypoczynku letniego w formie rajdów i obozów na terenie Polski i poza granicami kraju;
f) współpracę z administracją publiczną;
g) współorganizowanie projektów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
h) rozwijanie innych form aktywności;
i) dbałość o wizualny i medialny wizerunek Stowarzyszenia;
j) współpracę z administracją publiczną i samorządem.
Art. 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. W Stowarzyszeniu działają:
a) Członkowie zwyczajni;
b) Członkowie Honorowi;
c) Członkowie wspierający.
2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim, Unii Europejskiej albo cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na członka.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w zebraniach, imprezach i innych organizowanych przez Stowarzyszenie;
c) zgłaszać własne uwagi i wnioski do rozpatrzenia przez Zarząd i Walne Zebranie członków Stowarzyszenia;
d) nosić strój, emblematy i inne oznaki i odznaki Stowarzyszenia;
e) korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
f) korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia.
4. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
c) reprezentować godnie Stowarzyszenie;
d) regularnie opłacać składkę członkowską;
e) osoby niepełnosprawne zwolnione są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek członka Stowarzyszenia. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
7. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
8. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
9. Decyzję o przyjęciu członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
10. Osoby wstępujące do Stowarzyszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów organizacyjnych.
11. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez oświadczenie pisemne lub ustne złożone w obecności, co najmniej jednej osoby wchodzącej w skład Zarządu Stowarzyszenia lub dwóch członków jednocześnie;
b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Komisji Rewizyjnej, której uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
Art. 4. Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Stowarzyszenia;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działania w okresie kadencji;
b) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia;
c) udzielanie bezwzględną większością głosów absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia;
d) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia;
e) uchylanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmiany;
f) ustalanie wysokości składek członkowskich;
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4. Walne Zebrania Stowarzyszenia oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy;
na żądanie Komisji Rewizyjnej;
na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
5. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art.5. Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia;
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata;
3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą, co najmniej 3 osoby;
4. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona prezesa, skarbnika i sekretarza.;
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach;
6. Kompetencje Zarządu:
a) określa zadania programowe i organizacyjne Stowarzyszenia;
b) przyjmuje nowych członków do Stowarzyszenia;
c) prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia;
d) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
e) reprezentuje Stowarzyszenie przed bankami i zawiera umowy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
f) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz własne;
g) Uchwały podejmowane przez Zarząd zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu;
h) Uzupełnianie Składu Zarządu w związku z rezygnacją, wygaśnięciem mandatu przed upływem kadencji, śmiercią i inne odbywa się poprzez wybory uzupełniające.
7. Komisja Rewizyjna
a) Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, z jednego członka wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
b) jest organem kontrolnym Stowarzyszenia;
c) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia ani innym;
d) nie mogą być skazani prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne;
e) nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania;
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
e) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
f) decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w pełnym składzie Komisji;
g) Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją, wygaśnięciem mandatu przed upływem kadencji, śmiercią i inne, obdywa się poprzez wybory uzupełniające.
Art.6. Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków i zapisów;
c) grantów;
d) subwencji osób prawnych i fizycznych;
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
g) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych;
h) odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych;
i) przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego (mechanizm 1%);
j) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Majątek i fundusze Stowarzyszenia służą działalności statutowej.
Art.7. Reprezentacja Stowarzyszenia
1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub skarbnika, oraz dowolnego innego członka Zarządu. Prezes lub Skarbnik oraz dowolny członek Zarządu , mogą udzielić na piśmie pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej chwili odwołane poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu lub inna osoba pisemnie upoważniona przez prezesa lub dwóch innych członków Zarządu, w zakresie i okresie określonym w upoważnieniu.
Art.8. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.
Art.9. Przepisy końcowe
W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. Dz.U. 2001.79.855 z późniejszymi zmianami.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!